Facebook| Twitter Skriv ut

Ærfugl i mars

Det har vært en mild og regnfull vinter her på Hvaler, og ærbolten er godt i gang med sin kurtise alt. Ikke noe gir så god vårstemning ved kysten som lyden av kurtiserende ærfuglhanner. Den som går seg en tur langs strendene nå, kan høre deres dype og uttrukne ”ah-ååå”.

Fakta om ærfugl
Ærfugl (Somateria mollissima), fugleart i andefamilien. Vår største dykkand, vekt ca. 1,6–2,8 kg. Ærfuglen legger 4-5 (1-8) egg som den ruger i 25-28 dager. I hekketiden er det avgjørende at den finner trygge hekkeplasser fri for landrovdyr, oftest øyer og holmer. Siden ungene finner mat i strandsonen, foretrekker ærfuglen grunne skjærgårdsområder i hekketiden. I nasjonalparken er det ferdselsforbud i hekkeområder for fugl (sone C) fra 15. april til 15. juli.Hvor finner vi ærfugl
Med flere underarter hekker den rundt det meste av Arktis, i Europa mot sør til De britiske øyer og Frankrike. I Norge hekker den langs hele kysten, tallrikest fra Trøndelag og nordover.
Ærfuglen i nasjonalparken tilhører den baltiske delbestanden som i hovedsak overvintrer i Danmark. I jakttida trekker fugler fra en større del av bestandsområdet gjennom nasjonalparken. Jaktsesongen 20011/12 ble det på Østfoldkysten felt 4540 ærfugl (SSB).

Som hos andre andefugler felles svingfjærene (fuglene myter) samtidig omkring midtsommer, og særlig hannene holder seg da ofte ved de ytterste skjærene. Heia-Torbjørnskjærområdet er viktig som beite- og myteområde for fugl fra hele Oslofjordområdet.

Hekkebestandene av sjøfugl
Antall hekkende ærfugl i nasjonalparken har gått tilbake de seinere årene, med størst tilbakegang på de ytterste holmene. Spesielt Heia preges av dette. Hekkende ærfugl ble i 1992 telt til over 100 par på Heia, mens det i 2009 kun ble observert 3 hekkende par med ærfugl. Totalt ble det funnet 251 ærfuglreir på holmer og skjær i nasjonalparken i 2010, og 162 reder i 2011.

Etter 1993 har fylkesmannen gjennomført årlige reirtellinger på Heia, Tisler, Møren, Alne, Styve og Kvernskjær. Det har også vært flytellinger av ærfugl hver vår. Østfold Ornitologiske Forening er kritisk til flytelling som grunnlag for å fastsette hekkende ærfugl. Hekkebestandene av sjøfugl varierer fra art til art, og generelle trender for Oslofjordområdet og Skagerrakkysten går igjen i nasjonalparken. Totalt hekker ca 500 par sjøfugl i nasjonalparken. De senere år har vist nedgående trend i antall hekkende par.

Publisert 07.03.2014 Sist endra 18.11.2014