Facebook| Twitter Skriv ut

Etter Godafoss-ulykken – møte på tvers av grensene

Interregprosjektet Vår felles arv – Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalparker – har tatt initiativet til et evalueringsmøte etter godafossulykken da et containerskip gikk på grunn i Ytre Hvaler nasjonalpark. Møtet ble gjennomført på Tjärnö 15. november. Her deltok over 40 representanter fra svenske og norske organisasjoner, bedrifter, myndigheter og forvaltning.

Gode svensk-norske relasjoner

Forliset av containerskipet Godafoss skjedde på Kvernskjær innenfor grensene til Ytre Hvaler nasjonalpark. På svensk side grenser Ytre Hvaler nasjonalpark til Kosterhavet. Når slike hendelser inntreffer er gode forbindelser mellom svenske og norske myndigheter viktig – og under godafossulykken ble de gode relasjonene befestet. Men det er fortsatt utfordringer – og på Tjärnö ble flere av disse diskutert.

Oppsummering av møtet på Tjärnö

Sven Swedberg – som er leder i styringsgruppen for interregprosjektet – oppsummerte innspill og innlegg i løpet av dagen på Tjärnö:Kosterhavet och Ytre Hvaler utgör ett alldeles unikt gränsområde, och i arbetet med nationalparkerna måste vi tänka bort gränserna – havet strömmar fritt.

Riksgränsen kan tyvärr ibland bidra till ett fördröjt informationsflöde, vilket vi aktivt tillsammans måste motverka.

Farlederna – vilka fartyg får gå var – bör vi arbeta mera med. Frågor om lotsplikt, navigationsteknik och sjötrafikövervakning är viktiga delar i arbetet.

Tekniken i olika skeden av en insats är hela tiden under utveckling och behöver anpassas till de olika väderförhållanden som kan råda.

En viktig erfarenhet från Godafoss och dagens utvärdering är information och samverkan, och inte minst att se till minst fem viktiga delar:

  • informationsutbytet om tillgänglig gemensam kapacitet över gränserna behöver förbättras
  • informationsarbetet och samverkan inom varje medverkande organisation kan utvecklas
  • samordna systemen för kommunikation mellan aktörerna för att bättre leva upp till Köpenhamnsavtalet
  • involvera den lokala nivån i ett tidigt skede – stärk kunskap, ansvar och beredskap
  • utveckla planeringsunderlaget och operativa handlingsplaner

Slutligen: Vårt gemensamma arv kräver ett aktivt gränsöverskridande förebyggande arbete och en gränsöverskridande beredskapsplanering och krissamordning. Då kan vi agera optimalt i händelse av olycka.

Låt oss genomföra de slutsatser vi lärt oss av dagen. Vi är bra, vi är på god väg – men vi kan bli ännu bättre!
---

Deltagende organisasjoner

Askim brannredning 
Borg Havn IKS
Direktoratet for naturforvaltning
Fredrikstad kommune
Fylkesmannen i Østfold
Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland 
Hollungen AS
Hvaler kommune
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) Østfold
Interregprosjektet Vår felles arv Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalparker
Kosterhavet nasjonalpark
Kustbevakningen
Kystverket
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Redningsselskapet
Räddningstjänsten Strömstad
Statens naturforvaltning
Strömstads Kommun
Tanums komun
Østfold sivilforsvarsdistrikt

Publisert 24.11.2011