Facebook| Twitter Skriv ut

Kystlynghei er utvalgt naturtype

Kongen i statsråd har vedtatt at kystlynghei får status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype som finnes langs kysten fra Oslofjorden til Lofoten. Den er blant de eldste kulturmarkene vi har og er avhengig av beiting og brenning for ikke å gro igjen. I går vedtok Kongen i statsråd at kystlynghei får status som utvalgt naturtype. Les mer om kystlynghei som utvalgt naturtype her.

Innenfor Ytre Hvaler Nasjonalpark ligger det totalt ca. 5000 daa kystlynghei. De største arealene ligger i et belte 500- 1000 m fra strandsonen på Asmaløy mellom Pikesten og Vikertangen. Dessuten er det kystlynghei på flere av de andre øyene (se kart side 95 i vedlegg). Berggrunnen er granitt og gneis.

Lyngheiområdet på Hvaler har stor faglig interesse fordi denne lokaliteten representerer nordgrensen av den Sør-Skandinaviske lyngheisonen gjennom Halland og Bohuslän og opp til Ytre Oslofjord. Samtidig er lyngheiområdet del av det tradisjonelle kulturlandskapet i Hvaler hvor beite, lyngsviing og lyngslått har inngått i jordbruksdriften.

 

En etnologisk undersøkelse av driftsformene er gjennomført (Ekelund & Hillersøy 2012) og ny skjøtselsplan for hele lyngheiområdet i nasjonalparken er utarbeidet (Ekelund 2012). Skjøtsel av lyngheiene er igangsatt.

Huser - skjøtsel av lynghei. Hans Herman Utgård fjerner einer.

Huser, Asmaløy - skjøtsel av lynghei ved brenning av gammel lyng. Hans Herman Utgård fjerner einer.

Foto: Monika Olsen

Publisert 08.05.2015 Sist endra 08.05.2015
av Monika Olsen