Facebook| Twitter Skriv ut

Sjøkabel i direkte strid med verneformålet i Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre er sterkt kritisk til å legge sjøkabel gjennom Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalpark. Det er ikke aktuelt for styret å gi dispensasjon til å legge kabelen gjennom nasjonalparken - som ble opprettet nettopp  for å ta vare på et dette naturområde og skåne det for inngrep. Foto: Haakon Haaverstad (SNO Hvaler)


Dette uttaler nasjonalparkstyret i et brev til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Sårbart naturområde
Nasjonalparkstyret fremhever at naturen i nasjonalparken er sårbar, og at det står i direkte strid med verneformålet til nasjonalparken å legge en sjøkabel på bunnen her.

I uttalelsen står følgende:
Ytre Hvaler nasjonalpark er et egenartet, stort og relativt urørt naturområde med komplette økosystemer i sjøen og på land. Nasjonalparken er opprettet for å ta vare på et stort naturområde og skåne det for inngrep. Nasjonalparken består vesentlig av sjøområder med strømrike partier og varierte dyp. Koraller, tareskoger og bløtbunn utgjør et rikt økosystem under vann. Det er sjøpattedyr og et verdifullt fugleliv i området. Nasjonalparken er også opprettet med det formål å gi mulighet for naturopplevelse og friluftsliv, undersjøisk så vel som på land. De estetiske og visuelle virkningene av et inngrep i det undersjøiske landskapet er derfor ikke uvesentlig. Nasjonalparken kan også ha undersjøiske kulturminner som kan bli berørt. Alternativet kan berøre dype områder som fremstår som urørte og uten inngrep. Dette kan for eksempel være områder dypere enn 60 meter (minimum trålegrensen i Skagerrak) som er vanskelig tilgjengelig for trålredskap på grunn av bunntopografi. Disse områdene kan ha forekomster av verneverdige arter og samfunn som ikke bør utsettes for fysiske inngrep eller nedslamming.

Forvaltningsstyret mener at det ikke er aktuelt å skulle gi dispensasjon til å legge en sjøkabel gjennom Ytre Hvaler og Kosterhavets nasjonalparker på bakgrunn av at det sannsynligvis finnes alternative strekninger som innebærer betydelig mindre konflikter mellom motstående interesser. Parallellføring med eksisterende nett er vurdert som den totalt mest gunstige traséløsningen for SydVestlinken. Legging av sjøkabel på bunnen gjennom Ytre Hvaler nasjonalpark står i direkte strid med verneformålet, og vil ikke på noen måte være til fordel for verneområdet.

Sydvestlinken
Sydvestlinken er navnet på en ny planlagt kraftforbindelse mellom Norge og Sverige.
Du kan lese mer på planene på hjemmesiden til Statnett:
http://www.statnett.no/no/Prosjekter/SydVestlinken/Dokumenter/

Publisert 17.02.2012