Facebook | Twitter Skriv ut

Regelverket i kortform

Alle er velkommen til Ytre Hvaler nasjonalpark. Når du besøker nasjonalparken er du naturens gjest og har et ansvar for at miljøet ikke blir ødelagt, og for at dyr og planter blir tatt vare på. 

All vegetasjonen på land og i sjø, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging. Alt dyreliv på land og i sjø, herunder hi, reir, hekke-, yngle og gyteplasser er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse.

Dette er tillatt:

• Du kan ferdes til fots og med båt i hele nasjonalparken, bortsett fra i sonene for hekkende sjøfugl og yngleområder for selen i perioden 15. april til 15. juli.

•Ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Ta ekstra hensyn i hekke- og yngletida.

• All motorisert ferdsel er forbudt på land. Husk spesielle regler for ankring i sone A.

• Vanlig båttrafikk som respekterer femknopssonene

• Rast hvor du vil og overnatt gjerne i telt. De beste telstplassene finner du på Storesand og Akerøya. Husk at du kan bo i telt maks to døgn på samme sted. På Akerøya, Vesleøya og Heia innenfor områder anmerket på vernekartet som sone C er det forbudt å telte.

• Rydd opp etter deg og ta med søpla hjem. Tømming av båttoalett er forbudt i hele nasjonalparken.

• Du kan tenne bål, men husk det generelle bålforbudet mellom 15. april og 15. september. I Ytre Hvaler nasjonalpark er det ikke tillatt å brekke greiner til bål. Fyr aldri opp bål eller engangsgrill på svaberg.

• Du kan plukke bær, matsopp, og vanlige planter til eget bruk.

• Benytt deg av mulighetene for fritidsfiske.

• Jakt og fangst er tillatt etter viltloven, unntatt i sone B

• Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang i perioden 1.april til 20. august. Selv utenfor båndtvangstiden må du huske på at du har ansvar for å sørge for at hunden din ikke skader dyreliv og vegetasjon.

• Normalt vedlikehold av eksisterende bygg

• Yrkesfiske som overholder restriksjonene

• Beiting i deler av nasjonalparken

• Sykling på vei og sti

Dette er ikke tillatt*:

• Tømming av kloakkvann i sjøen

• Nye tekniske inngrep og anlegg

• Utsetting av dyr på land eller i sjø

• Flytting/fjerning av løse kulturminner

• Planting og såing av trær og annen vegetasjon

• Hugst av trær og annen vegetasjon

• Bruk av kjemiske midler som kan skade naturmiljøet

• Motorferdsel på land, på is og i lufta under 300 meter

Forøvrig kan du lese mer om vernebestemmelsene som gjelder i nasjonalparken i verneforskriften. Dette er en forskrift som inneholder formål, virkeområde, bestemmelser og forvaltningsmessige forhold.

Publisert: 17.11.2014 Sist endra: 17.11.2014