Facebook| Twitter Skriv ut

Arbeidet med forvaltningsplanen starter

Arbeidet med forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark starter opp nå. Du kan komme med innspill planen.

Fylkesmannen i Østfold kunngjør herved oppstart av arbeidet med forvaltningsplanen for den foreslåtte Ytre Hvaler nasjonalpark (jf. §18 i Naturvernloven 19.6.1970) på deler av Hvalerøyene med sjøområdene utenfor i Fredrikstad og Hvaler kommuner.

Arbeidet med forvaltningsplanen åpner ikke for en ny vurdering av verneforskriften og vernegrensen. Forslag til forvaltningsplan skal være ferdig 31.12.09.
 
Forvaltningsplanen
Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet. Den skal samtidig sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell tilrettelegging osv. Ved hjelp av forvaltningsplanen skal vi unngå tilfeldige enkeltavgjørelser som kan være uheldige for verneverdiene. Gjennom prosessen med utarbeiding av forvaltningsplanen skal det avklares og tas stilling til hvordan ulike verne- og brukerinteresser skal behandles. Slik vil forvaltningsplanen også bidra til en mer forutsigbar forvaltning av verneområdet.
Forvaltningsplanen skal gi retningslinjer for forvaltningen av området i henhold til verneforskriften. Forvaltningsplanen er i utgangspunktet ikke et juridisk bindende dokument, men kan være juridisk bindende der bestemmelser i verneforskriften viser direkte til forvaltningsplanen.
 
Deltakelse i arbeidet
Et rådgivende utvalg bistår Fylkesmannen i arbeidet med utarbeidelsen av forvaltningsplanen. Det er opprettet temagrupper som skal jobbe med temaer som friluftsliv, skjøtsel av vegetasjon, kulturminner m.m. Mer informasjon om hvilke organisasjoner og etater som er representert i rådgivende utvalg og temagruppene finnes her. Arbeidet med den marine delen av forvaltningsplanen settes i gang i løpet av våren 2009, og her vil blant annet fiskerisiden bli invitert til å delta.
 
Formålet med kunngjøringen er å invitere til deltakelse i utarbeiding av høringsforslaget. Forslaget vil bli sendt på høring når det er utarbeidet. Innspill til forvaltningsplanen kan sendes innen 15. mars 2009 til: Fylkesmannen i Østfold, PB 325, 1502 MOSS eller på e-post til postmottak@fmos.no

Publisert 06.02.2009 Sist endra 06.11.2014