Facebook| Twitter Skriv ut

Høring av forvaltningsplanen

Over 40 uttalelser kom inn til høringen om forslag til forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark. Forvaltningsplanen var på høring i perioden 26.11.201-21.1.2011.

Blant mottagerne er grunneiere, brukergrupper lokale lag og foreninger, lokale myndigheter organisasjoner, samt direktorater og nasjonale organisasjoner.

Forvaltningsplanen er en viktig del av forvaltningsarbeidet for Ytre Hvaler nasjonalpark. Den skal gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging innenfor rammen av verneforskriften.

Du finner høringsbrevet og forslaget til forvaltningsplanen under Vedlegg.


Under følger en kort oversikt over emnene i innspillene.

Offentlige etater og organisasjoner:

 • Foreslår egen driftsplan for Ørekroken og Storesand
 • Bedre tilrettelegging for bevegelseshemmede (universell utforming i minst et friluftsområde)
 • Foreslår egen forvaltningsplan for sjøfugl
 • Savner bedre tilrettelegging for friluftsliv
 • Savner bedre tilrettelegging for næringsvirksomhet
 • For strenge føringer for organisert ferdsel og krav til dispensasjoner, legger begrensinger på lokalt næringsliv og frivillige aktører
 • Ulik behandling av organisert og uorganisert ferdsel 
 • Anbefaler klarere plan for tiltak for å nå marine bevaringsmål
 • Bedre plan for overvåking av marine naturkvaliteter
 • Etterlyser plan for manglende parkeringsplasser

Privatpersoner:

 • For strenge krav til dispensasjoner for motorisert ferdsel på eksisterende kjørespor
 • Innvendinger mot skjøtselssone rundt egen hytte, særlig størrelsen
 • Muligheten for vedlikehold av stier og skilting
 • Generell skjøtsel og gjengroing
 • Savner plan for rydding av søppel i bukter og strender

En sammenstilling av høringssvarene og en vurdering av hvordan de har blitt tatt hensyn til, skal legges ved den endelige forvaltningsplanen. Den endelige planen skal også sendes alle berørte parter. Det kan derfor ikke forventes direkte svar på enkeltuttalelser. 

Under finner du lenker til alle innspillene fra offentlige (lokale organisasjoner og myndigheter) parter og privatpersoner.

 

Publisert 31.03.2011 Sist endra 06.11.2014