Facebook | Twitter Skriv ut

Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er en del av Miljødirektoratet og fungerer som miljøforvaltningens operative feltorgan. SNO Hvaler har kontorplass i Skjærgårdens hus.

Naturoppsyn Haakon B. Haaverstad og Marit Winther-Janson har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i Lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturmangfoldloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskeloven og deler av Forurensningsloven. Det drives også skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid. Nasjonalparken er bare ett av områdene SNO har oppgaver i.

Publisert: 17.01.2015 Sist endra: 17.01.2015