Facebook | Twitter Skriv ut

Naturverdier på land

Ytre Hvaler Nasjonalpark omfatter ca.354 km2 av kystlandskapet og havbunnen i kommunene Hvaler og Fredrikstad i Østfold.

Særegent kystlandskap

I Ytre Hvaler Nasjonalpark kan du oppleve et storslagent kystlandskap, uten større inngrep. Landskapet er preget av glatte svaberg og vindpåvirket kystskog. Det er stor variasjon fra de glatte og runde granitt- og gneisområdene på Hvalerøyene til forrevet rombeporfyrkonglomerat (globalt sjelden blandingsbergart) på Søsterøyene.

Svært viktig område for biologisk mangfold                                           .

Hvalerøyene har lenge vært kjent for å huse mange sjeldne og truede plantearter. Verneområdet er ett av få steder i landet hvor den lille orkideen honningblom vokser. Mange naturtyper er registrert her. Blant dem flere uvanlige naturtyper hvor det bor sjeldne insekter, sopp- og algearter. Området har en spesiell og variert sommerfuglfauna.

Landbruk

Store deler av området er et åpent kystlandskap som tidligere ble beitet. Fortsatt beites enkelte øyer. Dette er viktig for å opprettholde det åpne landskapet og beholde viktige naturtyper med mange sjeldne plante- og insektsarter.

På Vesterøy og Kirkøy er deler av større skogsområder med viktige naturfaglige verneverdier inkludert i nasjonalparken. I enkelte områder har det vært drevet noe plukkhogst, i hovedsak som uttak av ved.

Publisert: 05.01.2015 Sist endra: 12.05.2014


Arter

Lyngrovedderkopp

Honningblomst