Facebook | Twitter Skriv ut

Historie & kulturminner

Kystkulturen og tidligere bruk har satt sitt preg på nasjonalparken.

Hvaler-tuftene

Dateringer på Hvalertuftene er usikker, og varierer fra yngre bronsealder til slutten av 1500-tallet. De har trolig vært brukt til bolig deler av året, i forbindelse med jakt, fangst og fiske ved sjøen.

Akerøya fort

Akerøya fort var i bruk fra 1682 til 1807. Fortet er i dag delvis restaurert. Torbjørnskjær og Homlungen fyr er begge en del av Kystverkets fyrfredninger. Kuvauen var viktig for fiskere og loser i lange tider. Sjøbuene der vitner om Hvalers lange fiskerihistorie. I dag er reketråling det viktigste fisket.

Skipsvrak

Under vann ligger det minst 50 skipsvrak.Et av dem er fregatten Lossen som sank på julaften i 1717 utenfor Vesterøy. Ved utgravinger fant man over 4 300 gjenstander, blant annet 250 år gammelt smør, piper og spillebrikker. Landskapet på land er også endel av kulturhistorien, hvor beiting gjennom lange tider har hatt, og fortsatt har stor betydning.

Steingjerder

Når du går på tur i kulturlandskapet ser du at det ligger gamle steingjerder på kryss og tvers. Steingjerdene markerte grensene mellom eiendommene i det gamle jordbrukslandskapet. De var også bygget rundt innmarka eller utmarksslåtter for å holde husdyra borte fra avlingen. Når nye gjerder mellom flere gårder skulle bygges ble hvert bruk pålagt en gjerdeplikt. Hver mann som hadde eiendom som grenset mot gjerdet fi kk en viss lengde gjerde som han måtte bygge og vedlikeholde.

Steingjerdene er viktige for dyrelivet i lyngheiene. Slangerbrukergjerne disse som overvintringsplass, og fuglene som et trygt sted åbygge reiret sitt.

Steinhugging

Svabergene på Hvaler er av granitt og gneis. På slutten av 1800-tallet satte stein industrien på Hvaler fart. Etterhvert ble det den tredje største næringsvirksomheten etter jordbruk og fiske. Steinen ble brukt til gatestein, kantstein, bygningsstein og skulpturer. Den ble eksportert ut til hele verden. På Hvaler var det mange som leide ut områder i utmarka til steinhugging.

I området mellom Vikerkilen og Skibstadkilen kan man sespor etter steinhogging.

Publisert: 14.10.2014 Sist endra: 14.10.2014


Steingjerde

 

Hvaler-tuftene

Tornjørnskjær