Facebook | Twitter Skriv ut

Landskap og geologi

Ytterst på Hvaler er det glattskurte svaberg som enkelte steder brytes av avsnørte viker og kiler. Disse er viktige våtmarksområder.

Kystlandskap fra Lauerlandskapet glir over i belter med lavtvoksende strandplanter. Lengst vekk fra sjøen er det områder med skrinn furuskog på kollene og frodig løvskog i klovene.

Den aller største delen av nasjonalparken er under havoverflaten. Her går det fra dyp på 470 m til grunne partier med skjær som stikker opp over havoverflata.

Langs deler av Hvalerrenna er det en nesten 200 m høy vertikal fjellvegg under vann. Hvalerrenna er en del av ytterkanten (forkastningssonen), av et område rundt Oslofjorden som ble danna da jordskorpeplaten begynte å sprekke opp for omtrent 300 millioner år siden. Oppsprekkingen førte til at området sank ned langs slike forkastninger, og nye bergarter ble dannet oppå de gamle. Dette området er dermed geologisk yngre enn det over 800 millioner år gamle grunnfjellet ellers i Østfold.

Geologisk er det stor variasjon fra svabergene med sin glattskurte og runde granitt og gneis på Hvalerøyene, til den knudrete bergarten rombeporfyrkonglomerat på Søsterøyene og Struten. På denne sjeldne bergarten ville du ikke like å gå barbeint.

Publisert: 08.04.2014 Sist endra: 12.05.2014


Skuringsstriper

Kystlynghei

Kystpåvirket furuskog