Facebook | Twitter Skriv ut

Verneprosessen

Verneprosessen startet formelt opp i 2004 og nasjonalparken ble endelig vedtatt i 2009. I perioden fram til vern ble det hentet inn kunnskap om området, laget en konsekvensutredning av forslaget og gjennomført høring av verneforslaget.

Nasjonalparkarbeidet startet formelt opp i 2004. Fylkesmannen inviterte kommunene og andre parter til å delta i et rådgivende utvalg. Det rådgivende utvalget har bestått av representanter for begge kommunene, fylkeskommunen, fiskerimyndighetene, fiskerorganisasjonene, de frivillige organisasjonene, en representant for grunneierne og Oslofjordens friluftsråd.

Det ble avholdt et orienteringsmøte 2.mars 2004 for kommunestyrene i Fredrikstad og Hvaler kommune og fiskeriinteressene. Det ble videre sendt brev den 26.juni 2004 med oppstart av planarbeidet og konsekvensutredningen: ”Verneplan for Ytre Hvaler. Melding om oppstart av plan- og utredningsarbeid, og melding med forslag til konsekvensutredningsprogram” til berørte grunneiere og andre hjemmelshavere og offentlige etater, lag og foreninger med oppfordring til å komme med innspill til forslag til verneplan og melding om utredningsprogram til konsekvensutredningen. Det har i løpet av prosessen vært møter med kommunestyrene i begge kommunene, fiskernes organisasjoner og enkelte andre interesseorganisasjoner. Grunneierne ble invitert på befaringer.

Det rådgivende utvalg for Ytre Hvaler nasjonalpark har bistått fylkesmannen ved utarbeidelse av verneforslaget og konsekvensutredningen.

Verneforslaget ble sendt høring 12.april 2007 med frist for lokale parter 30.juni 2007 og for sentrale parter 15.august 2007. Det ble arrangert åpne møter i Fredrikstad og Hvaler. Det har kommet inn 101 uttalelser under høringen. Fylkesmannen utarbeidet en tilråding til vern der uttalelsene ble vurdert og enkelte justeringer foretatt. Tilrådingen ble oversendt Direktoratet for naturforvaltning 13.mai 2008. Direktoratet sendte sin faglige tilråding til Miljøverndepartementet 18. november 2008. Regjeringen vedtok opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark 26. juni 2009 (Kongelig resolusjon).

Du finner link til de viktigste dokumentene fra høringen under "Vedlegg" i feltet til høyre og det endelige vernevedtaket under "Vernevedtak" i høyrefeltet.

Publisert: 14.10.2014 Sist endra: 14.10.2014